O projekcie

Projekt współpracy pn. „Między Bugiem a Wieprzem” o akronimie MBAW jest realizowany w partnerstwie Lokalnych Grup Działania z województwa lubelskiego LGD „Ziemi Chełmskiej”, LGD „Lepsze Jutro” i LGD „Nasze Roztocze”. Głównym celem projektu jest wzrost zain­te­re­so­wania ofertą turystyczną Roz­tocza i terenów nadbużańskich poprzez przy­go­to­wanie i reali­zację kam­panii pro­mu­jącej walory tury­styczne obszaru obję­tego projektem. Projekt skierowany jest zarówno do turystów jak i mieszkańców partnerskich LGD.

W ramach realizacji projektu wykonano:

  • serwis internetowy prezentujący najważniejsze obiekty dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz atrakcje turystyczne terenu objętego projektem wraz z interaktywną mapą
  • folder folder „Między Bugiem a Wieprzem” prezentujący główne atrakcje turystyczne, historyczne i kulturowe obszaru z podziałem na gminy należące do poszczególnych Lokalnych Grup Działania. Publikacja zawiera także informacje istotne dla turystów – wykaz obiektów noclegowych z danymi kontaktowymi.
  • dwa spoty reklamowe promujące najciekawsze miejsca z terenów objętych projektem oraz przeprowadzono kampanię promocyjną w telewizjach regionalnych Kielce, Rzeszów, Łódź i Katowice

Projekt współpracy pn. „Między Bugiem a Wieprzem” jest realizowany w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju, działanie 4.21 Wdrażanie projektów współpracy i jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.